MEDLAC PHARMA TUYỂN R&D CHEMIST - HN

  15/08/2017

MEDLAC PHARMA TUYỂN R&D CHEMIST - HN

* Main task: 
Working in the Quality Control Department, searching and prepare new formulas and notating the reactions of different chemical compounds that involve the development of the new products and new formulas.
Làm việc tại Phòng kiểm tra chất lượng, nghiên cứu, bào chế thử sản phẩm theo công thức và ghi nhận phản ứng của các hợp chất hóa học liên quan đến việc phát triển sản phẩm hoặc công thức mới. 

* Detailed job description:
- To conduct the chemical test, utilize chemicals, chemical compounds and chemical processes to create new pharmaceutical products and/or new formulas;
Thực hiện các thử nghiệm hóa học, sử dụng hóa chất, các hợp chất hóa học và thử nghiệm các quá trình hóa học để sản xuất thử các dược phẩm mới hoặc công thức mới;
- To manage the analytical data for experiments
Quản lý các dữ liệu phân tích cho các thử nghiệm;
- To manage materials, chemicals for testing 
Quản lý các nguyên vật liệu, hóa chất cho các thử nghiệm;
- To create and edit Standard Operation Procedures (SOPs)
Viết và chỉnh sửa các quy trình;
- To coordinate in validation and maintenance of laboratory equipment 
Phối hợp hiệu chỉnh và bảo dưỡng thiết bị phòng thử nghiệm;
- To perform stability test
Thạm gia nghiên cứu tính ổn định của sản phẩm;
- To participate in change control management
Tham gia kiểm soát việc quản lý thay đổi;
- To help Manager in document translation
Trợ giúp Trưởng phòng trong việc biên dịch tài liệu;
- Other tasks as required
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Degree in: Chemistry, Biochemistry or Pharmacy ... 
- Good English skills (Listening/Reading/Speaking/Writing) are compulsory
- Working experiences in pharmaceutical lab, regulatory affairs, knowledge in GMP, GLP… are big advantages

* Starting date: Immediately
* Working Place: MEDLAC’s Factory at Hoa Lac HiTech Park, KM29 Thang Long Boulevard, Thach That District, Hanoi
* Working time: 44 hours/week
* Means of transportation: Company bus.
* Labor contract and related benefits: according to the current labor law;
* Special benefits: to be informed during interview.
* How to apply: CV gửi về HR@medlacpharma.com  hoặc trực tiếp Công ty TNHH Sản Xuất Dược Phẩm Medlac Pharma Italy.
Khu CN, CNC I, Khu CNC Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội. 
or directly to: 
 
 
 
Bình luận

Tin tức mới